Stratvise Hållbarhetsarbete


Stratvise stödjer engagerade ledare i att skapa konkreta resultat och hållbar framgång, för både affär och människa.  Tillsammans med våra kunder skapar vi det bästa värdet. 


Vi arbetar övergripande utifrån FN:s hållbarhetsmål i vårt ledningssystem och vi utgår ifrån hållbar utveckling i allt arbete. Vi är även aktiva medlemmar i Svenska Kvalitetsinstitutets, SIQ, intressentförening och certifierade som rådgivare, utbildare och examinatorer för utvärdering av organisationer enligt SIQ:s och EFQM:s utmärkelseprocessers metoder och modeller för hållbarhet och kvalitet.  

Strtavise följer och driver även utvecklingen av kvalitetsfrågor såväl internt, i vårt eget ledningssystem som för organisationer i Sverige och internationellt. På så sätt håller vi oss själva uppdaterade med hur vi kan arbeta med hållbarhet utifrån best practice och standards. Stratvise Hållbarhetsmodell

Arbetet med ekologisk hållbarhet

Samhällets engagemang i miljöfrågor har lett till att vi och våra kunder ställer allt högre krav på miljöarbetet. Vår utgångspunkt är att bredden av den påverkan alla företag och organisationer har på miljön måste reduceras. För att tydliggöra vårt ansvar och för att stödja vårt eget och våra kunders miljöarbete har vi antagit följande miljöpolicy: 

 • Resor ersätts med digitala möten alt. mindre energikrävande kommunikationssätt.
 • I vår konsultverksamhet tillser vi att miljörelaterade uppdrag utförs med hög kvalitet.
 • Vi anstränger oss att minska materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter i våra uppdrag.
 • För varje enskilt fall, väger vi in relevanta miljöaspekter vid inköp av produkter och tjänster.
 • Lagar och förordningar är alltid minimikrav för oss.
 • Vi använder naturtillgångar försiktigt och effektivt samt, i den mån det är möjligt, återvinner dem.
 • Vi utvecklar möjligheter att mäta vår övergripande effekt på miljön och arbetar hela tiden med att reducera den.
 • Så långt möjligt, påverkar vi våra intressenter, så att de bidrar inom de områden vi ser kan vara möjliga.


Arbetet med ekonomisk hållbarhet 


Forskningen har visat att ju tydligt sammanhängande vision, strategi, mål, värderingar och spelregler en organisation har, desto mer engagerade ledare och motiverade medarbetare har de. Detta leder med rätt styrmodell till ökad ekonomisk lönsamhet. 

Vi strävar efter att  

 • avsätta tid för reflektion 
 • uppmuntra nytänkande och mod 
 • uppmuntra tid för återhämtning 
 • få saker att hända 
 • känna tillit, inkludera och samarbeta 
 • slå vakt om arbetsron 


Dessutom följer vi noggrant upp och förbättrar våra KPI:er och mätetalen i affärssystemet. Arbetet med social hållbarhet

Syftet med vår sociala hållbarhetspolicy är att visa vad social hållbarhet betyder för oss och vårt miljöengagemang samt vår ekonomiska hänsyn i ledarskap och fattade affärsbeslut. 

I enlighet med företagets värderingar utför vi samarbeten som baseras på etiska principer gällande förtroende, ärlighet, respekt och värdighet. Vi främjar en kultur av integritet och oberoende, genom att förbinda oss till vår affärsprincip och våra, Sveriges Managementkonsulters och våra kunders etiska koder. Det krävs av våra samarbetspartners och medarbetare. 


Vill du veta mer om Stratvises tjänster? Klicka här.


Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS