Involvera Motiverade Medarbetare med SIQ ManagementmodellSIQ Involvera Motiverade Medarbetare – en av fem framgångsfaktorerStruktur, kultur och systematik ger medarbetarengagemang!


Den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik verksamhet är att involvera motiverade medarbetare så att de engageras i det värdeskapande utvecklingsarbetet. SIQ Managementmodell pekar ut det som en av fem framgångsfaktorer. Många har efterlyst en utbildning som hjälper ledare att åstadkomma just detta, med tydlig koppling till SIQ Managementmodell och gällande evidens.


Under 2023 erbjuds tillfällen att gå kursen ”Involvera Motiverade Medarbetare – kritisk faktor för hållbar framgång”. Du kommer bland annat lära dig att:


  • Utveckla arbetssätt och en kultur som involverar och motiverar medarbetare
  • Skapa värde och en hållbar utveckling för hela verksamheten
  • På ett bestående sätt involvera medarbetarna i det värdeskapande utvecklingsarbetet lanserar nu


Målet är att varje kursdeltagare ska få, och kunna tillämpa, teoretiska och praktiska kunskaper för ett ledarskap som leder till allas delaktighet. Därmed bidrar kursen till att deltagarna når ännu en bit på väg mot att göra sina organisationer mer framgångsrika.

Utbildningen utgår från SIQs forskningsbaserade managementmodell med fem framgångsfaktorer. Kursen är utvecklad i samverkan med SIQ:s samarbetspartner managementföretaget Stratvise, vars mest erfarna konsulter och pedagoger har bidragit med sin samlade kompetens och erfarenhet för att kursdeltagarna ska lyckas göra skillnad i sina verksamheter.

Utbildningen genomförs i två sammanhängande dagar samt en uppföljningsdag som ligger sex veckor senare. Deltagarna identifierar en utmaning i sin vardag, som de arbetar med under och efter kursen. Tiden mellan dag 2 och 3 används för att tillämpa kursens kunskaper aktivt på den utmaning kursdeltagaren valt att ta sig an.

Vi tänker att det här är en utbildning främst för dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar. Kursen passar lika bra i privat, offentlig och ideell sektor.


KOMMANDE TILLFÄLLEN:


Torsdag – Fredag 28-29/9-2023, Fredag 17/11-2023

Anmälan
Kurserna hålls som distansutbildningar.

Vi återkommer med länk för uppkoppling några dagar före kursstart.

Minimum antal deltagare vid varje kurstillfälle: 6 pers.Din investering för att gå kursen är:


19 500 kr för dig vars organisation inte är medlem i SIQ

14 700 kr för dig vars organisation är medlem i SIQ.

Kursen är en del av SIQs aktiva arbete med att sprida kunskap och arbetssätt kring de fem framgångsfaktorerna och Stratvises arbete mot att bidra till ett samhälle där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och som tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.
Kursledare


Anders Olin arbetar som konsult, rådgivare och kursledare. Han hjälper företag och organisationer med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor, dvs att bli bättre på att tillfredsställa sina kunder och att arbeta mer effektivt. Anders har en bakgrund som VD. Han har även haft andra chefsroller och vet hur stimulerande det är att jobba med systematiskt kvalitetsarbete, men också hur svårt det kan vara. Han har konkret erfarenhet av SIQ Managementmodell i rollen som examinator och tycker att modellen har utvecklats på ett mycket positivt sätt i den nya versionen (Version 2020:01).


Lilian Klasson, som under hela sitt yrkesliv sett struktur, kultur och systematiskt arbetssätt som framgångsfaktorer, både som ledare i privat och offentlig sektor och som managementkonsult.
Hon stöttar och ger råd till ledare i verksamhetsförändring. Hon har lång erfarenhet från SIQs examinatorsutbildningar, samt bl. a. som kursledare i verksamhetsstyrning på IHM Business School. Hon kommer från Stratvise, ett konsultnätverk som sedan länge är medlemmar i SIQs intressentförening och som tagit position för att bidra till ökat kvalitetstänkande i samhället.


Gunnar Lindebo har som managementkonsult en lång och bred erfarenhet att arbeta med organisationers verksamhetsutveckling. Genom sitt arbete kan han verifiera betydelsen av strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete för att nå långsiktigt hållbara resultat.

Som konsult analyserar, stödjer och ger rådgivning till ledare och medarbetare i process- och förbättringsarbete.

Gunnar har också en lång egen erfarenhet som chef och ledare i svenskt och internationellt näringsliv och därmed väl förtrogen med utmaningarna och möjligheterna i organisationers utvecklingsarbete.

Gunnar är senior partner i konsultnätverket Stratvise och examinator för SIQ.


Andris Zvejnieks har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt med kommunikation och ledarstöd i organisationer, offentlig sektor och företag.
Andris har själv varit medlem av ledningsgruppen i välkända företag; LFV Arlanda, IBM i Sverige, SAS Sverige och Systembolaget.

Andris vet hur ledarskap och intern kommunikation används för att ta verksamheter snabbare till sina mål.

Andris Zvejnieks har en fil kand från Uppsala Universitet, med inriktning på statskunskap och information. Han är också NLP Business Master Practitioner och kombinerar sin erfarenhet med effektiva metoder, baserade på forskning om motivationsfaktorer och människors drivkrafter.

Andris är även kursledare och lärare i Communication management på Berghs School of Communication.


Charlotte Axelsson har många års erfarenhet av ledarskap, organisation- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig sektor. Charlotte har bland annat drivit detta arbete under ca 14 år som Förbundschef för ett av landets samordningsförbund.

Som konsult har Charlotte utbildat och utvecklat ledare och medarbetare inom kommun, regional och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap, organisationsutveckling, jämställdhetsintegrering, inkludering och icke-diskrimineringsarbete (antidiskriminering).

Charlotte är certifierad JGL-handledare (Jämställdhet-, Genus- och Ledarskap) sedan 2017. Fram till dagens datum har Charlotte utbildat drygt 350 chefer, ledare, politiskt förtroendevalda och nyckelpersoner i JGL-konceptet. Charlotte är även UGL-handledare


Liselott Vahermägi har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag.

Hon har stor erfarenhet av styrelsearbete och av att utbilda ledare i jämställdhetsintegrering, inkludering och ickediskrimineringsarbete. Som konsult utbildar och handleder hon ledare och medarbetare inom kommun, region och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling med tydlig koppling till jämställdhet & inkludering.

Detta är viktiga värdegrundsfrågor för att skapa inkluderande arbetsplatser och främja förutsättningar att involvera medarbetare. Liselott är certifierad JGL-handledare sedan 2017 (Jämställdhet, Genus, Ledarskap). Fram till dagens datum har Liselott utbildat fler än 350 chefer, ledare, politiskt förtroendevalda och nyckelpersoner i det etablerade JGL-konceptet.


Lise-Lotte Janson har en bakgrund som affärsutvecklare och VD med erfarenhet från att leda och utveckla verksamheter. I sin roll som konsult har hon stöttat stora och små verksamheter i sitt arbete med att utveckla och stärka en verksamhets resultat kopplat till verksamhetens humankapital. Lise-Lotte menar att alla människor har något att bidra med under rätt förutsättningar. Hennes erfarenhet är att en verksamhet som vill skapa kvalitet, lönsamhet, nöjda kunder m.m behöver säkerställa att det finns rätt förutsättningar för människor att prestera det som förväntas. Då utvecklas en hållbar (prestations-) kultur där människor känner sig välkomna som ger goda effekter på kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder.


Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS