KOMMUNIKATION

Vem

Statlig Myndighet


Utmaning

Beställaren hade behov av en genomlysning av sitt kommunikationsarbete i syfte att tydliggöra roller och effektivisera samarbeten mellan kommunikationsenheten och myndighetens avdelningar, samt med den centrala kommunikationsledningen.


Hur

Med utgångspunkt från styrdokument, skapade konsulten ett frågeformulär utifrån vilket det genomfördes djupintervjuer med generaldirektör och övriga högsta ledningen. Stor vikt lades vid organisationens kultur och värderingar och hur ledningen arbetar med dessa. En workshop genomfördes med kommunikationsenheten för att fånga upp deras upplevelse och förbättringsidéer. En inventering av best practice gjordes också. Analysen utmynnade i förslag om ett arbetssätt och en organisation som bättre tydliggör olika funktioners roller och ansvar, samt tar tillvara de förväntningar och behov som fanns hos högsta ledningen och avdelningscheferna. I ett avsnitt i slutrapporten redogjordes för relevant modern kommunikationsforskning och föreslogs hur myndigheten skulle kunna utveckla sitt kommunikations-arbete utifrån best practice. Arbetet presenterades för högsta myndighetsledningen, som utgick från det i sitt vidare arbete.


Resultat

Intressentanalys som tydliggjorde vilka behov av kommunikationsstöd som fanns i ledningsgruppen. Inventering av förbättringsidéer hos kommunikatörerna samt ledande forskningsrön. Rekommendation om hur myndigheten bör utveckla sin kommunikations-verksamhet, med inspiration från best practice. En tydligare kommunikationsverksamhet, där roller och arbetssätt utvecklats för ökad effektivitet och bättre motsvarar myndighetens behov.


Kontaktperson för ytterligare information

Andris Zvejnieks

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress