Värderingsstyrt ledarskap. Situationsanpassat och adaptivt ledarskap. Olika, men besläktade, beståndsdelar av ett ledarskap som försöker svara på en föränderlig omvärld. Kraven på ledare har nog alltid varit stora, och de svåra besluten har inte nödvändigtvis blivit svårare. Däremot känner nog många igen sig i att hjulen snurrar snabbare, frågorna blir fler och komplexiteten tilltar.

Att vi lever i en ”VUCA”-värld som kännetecknas av osäkerhet och snabba förändringar, har närmast blivit en truism. Samtidigt är det uppenbart att vårt sätt att leva inte är hållbart. Vårt beroende av fossila bränslen och andra ändliga resurser skapar problem för framtida generationer – men inte minst klimatförändringarna är påtagliga redan nu. Fråga försäkringsbolagen, eller de som driver skidlifter i alperna.

Den snabba utveckling världen upplevt avseende många utvecklingsindikatorer som hälsa, utbildning och fattigdom har i vissa avseenden kommit av sig och få eller inga länder ser just nu ut att nå i hamn avseende Agenda 2030. Att hantera förändringar har tydligt satt ljuset på ledarskap. Vi behöver fler chefer som vågar och orkar ta det lite längre perspektiven och leda för en mer hållbar arbetsplats, liksom mot hållbara affärer och även en mer hållbar samhällsutveckling där människor och planet lever i en balans.

I delar av framför allt södra Afrika (eller egentligen stora delar av åtminstone bantu-talande länder) används ibland begreppet ”Ubuntu”, som handlar om att vi blir människor först genom och tillsammans med andra människor. Och om att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det är i någon mening en öppning till en livsåskådning, som sätter människor i första rummet. På modernt managementspråk skulle vi kanske hellre tala om ”People First”. Hur som helst tror jag att det är genom att sätta människor i första rummet, vilket är viktigt för alla som vill praktisera ett hållbart ledarskap, kommer vi också naturligt att få bättre förutsättningar att leda för hållbarhet.

Det finns en del forskning kring vad som kännetecknar framgångsrika ledare som leder för hållbarhet (se t.ex. denna rapport). I viss utsträckning speglar det också ganska väl en del av de faktorer som brukar associeras med hållbart ledarskap. Om jag får blanda och ge lite av såväl egna erfarenheter som från vad jag läst mig till, skulle jag vilja lyfta fram

  • ledarens värderingar och världsbild,
  • hens förmåga och intresse av att samarbeta – och be om hjälp,
  • förmåga och vilja att kommunicera en vision av vad som är ett önskat läge,
  • engagera andra genom att sätta människor i centrum, inte teknik (som är ett instrument) eller resultat (de kommer), och till sist
  • den svåra balansen mellan att vara tydlig, uthållig men samtidigt adaptiv.


Kraven på framtidens ledare är höga. Men så ska det nog vara!

David Wiking, med i Stratvises nätverk