Ledaren spelar en avgörande roll i arbetet med att forma organisationens kultur och struktur. Det gäller på alla nivåer i organisationen men behöver vara grundat hos den högsta ledningen för att på ett trovärdigt sätt kunna ledas ner i organisationen.


Det är den högsta ledningen som definierar en tydlig vision och strategi och skapar riktningen som både strukturen och kulturen kan stödja. Det är också ledningen som behöver se till att strukturen ligger i linje med organisationens mål och strategi. Det är genom ledarskapet som ledningen agerar föredöme och i sitt agerande grundar och stödjer organisationens värderingar och mål.

I praktiken ser det väldigt olika ut. Min egen erfarenhet är att den högsta ledaren i vissa organisationer anses vara det svagaste kortet. Att som konsult gå in och coacha chefer eller arbeta med team i den typen av organisation, kan upplevas som att balansera på ett gungfly.

Chefer och medarbetare har alltid behovet av tydlighet, transparens och ett ledarskap som faktiskt lever organisationens värderingar. Problemet uppstår när de anställda upplever att ledningen sviker. I värsta fall kan den högsta chefen ”gaslighta” eller sätta in medarbetare i kylskåp om de gjort något som inte har passat.

Jag har coachat chefer som har blivit offentligt utskällda av den högste chefen. Jag har coachat chefer som har förhindrat att den högste chefen besöker avdelningarna. Detta för att minimera risken att medarbetarna skulle förstå hur svag hen egentligen var.

I mer normala fall har den högsta ledningen helt enkelt inte klarat av att koppla ihop värdegrunden med sitt eget ledarskap. Den kanske skickar sina mellanchefer på utbildningar i chef- och ledarskap men utvecklar inte sin egen ledarförmåga, mer än möjligen inom struktur och strategi.

Det uppstår därför ett glapp gentemot ledningen där mellancheferna inte får stöd uppåt när det gäller det engagerade, empatiska och autentiska ledarskapet. Glappet uppfattas som bristande förståelse och engagemang och leder till en känsla av ensamhet, utsatthet och i slutänden bristande förtroende hos mellanchefer och medarbetare.


Vad kan vi göra åt det?


Min övertygelse är att den högsta ledningen behöver lära sig att bära kulturen dvs värdegrunden och ledarskapet på sina axlar. Ledningen behöver fungera som en galge där såväl struktur som kultur hänger, varifrån de sedan leds ner i organisationen. Galgen skapar då känslan av förtroende, tydlighet, lyhördhet och attraktivitet.

Vi på Stratvise arbetar med ledningsgrupper inom både privat och offentlig sektor. Vi hjälper till med påklädningen av såväl kultur som strategi och visar hur du kan täppa till glappet.

Elisabeth Norrby,
Associerad partner i Stratvise