När antalet personer över 80 år fram till 2031 ökar med nästan 50% blir behoven långt större än tillgången på medarbetare.

Av alla som kommer ut på arbetsmarknaden skulle hälften behöva välja jobb i vård och omsorg, en tredjedel i äldreomsorgen, för att matcha demografi och pensioneringar. Det har Sveriges Kommuner och Regioner räknat ut.

Som Gunnar Lindebo uppmärksammade förra veckan, står vi inför en utmaning som inte går att ducka för. Hur ser kommunernas och regionernas riskanalyser ut? Vilka initiativ är våra politiker beredda att ta?

Som medborgare är det rimligt att kräva åtgärder nu. Den som betalat skatt ett helt liv ska kunna känna trygghet på ålderns höst, eller hur? Den som blir sjuk ska kunna räkna med att få hjälp inom rimlig tid.

Det spelar stor roll hur arbetsplatserna inom vård och omsorg är organiserade, hur ledare och medarbetare får lägga upp arbetet utifrån patienters, brukares och närståendes behov.

Mer pengar kan behövas, men problemen kan också orsakas av att pengar inte används på bästa sätt. Säkert har du reflekterat över att personalbrist kompenseras med inhyrd, mycket dyrare arbetskraft. I stället för att medlen används till att utveckla personal och arbetssätt.

Vårdens och omsorgens arbetsplatser behöver bli mer attraktiva, för att fler ska vilja jobba där och välja att stanna. I företag som vårt finns beprövad kunskap för att tydliggöra vilka åtgärder som skulle göra skillnad och för att tillsammans med ledare och medarbetare skapa bättre fungerande verksamheter.

Som managementkonsulter skulle vi

1.    Tillsammans med kunden identifiera rotorsaker till problemet. Vilka möjligheter finns och vilka hinder? Åtgärderna behöver utgå från de verkliga grundproblemen. Vilka är de?

2.    Tillsammans med kunden bygga flöden som utgår från att skapa värden för den som anlitar tjänsten. I det här fallet patienter, brukare och deras närstående. Genom att systematisera uppföljning och förbättring i samspel med medarbetarna, skulle verksamheten kontinuerligt bli bättre. Förutsatt att brister hanteras och åtgärder resulterar i verkliga förbättringar.

3.    Tillsammans med kundens högsta ledning och Human Resources (HR) utveckla ledare och medarbetare, för att kontinuerligt bättre möta behoven hos dem som verksamheten är till för.

Kanske tänker du att utveckling redan sker? Vi gläds över enstaka exempel på det, men borde vara bekymrade över att goda exempel inte snabbare leder till mer kraftfulla åtgärder på fler håll.


Det är kritiskt viktigt att förbättra arbetsvillkor och arbetsgivarrykte, för att vård och omsorgen ska kunna rekrytera och behålla personal. Vem tar ansvar för följderna av att avstå att göra det idag som krävs för att vårt trygghetssystem ändå kan fungera hjälpligt imorgon?


Andris Zvejnieks, partner i Stratvise