Ska offentlig sektor sluka all arbetskraft som kommer ut på arbetsmarknaden de närmaste tio åren? Det är förstås helt orimligt. 

Men om den offentliga sektorn inte tar krafttag för att bli effektivare, kommer den att behöva 200 000 nya medarbetare för att lösa sina uppgifter. Det är samma antal personer som beräknas komma ut på arbetsmarknaden under perioden, enligt beräkningar från SKR.

I rapporten Reformer för stärkt konkurrenskraft granskar och analyserar Svenskt Näringsliv effektiviteten inom svensk offentlig sektor.

Svenskt Näringsliv menar att mot bakgrund av den demografiska utvecklingen står den offentliga sektorn inför betydande finansieringsproblem och arbetskraftsbehov i framtiden. Något som i sin tur riskerar att generera stora skattehöjningar och personalbrist i den privata sektorn.

Tyvärr räcker det inte att tillföra mer pengar. Det är viktigare hur man handskas med sina resurser än mängden resurser. 

Svenskt Näringsliv har undersökt effektiviteten i kommunernas verksamheter och finner att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan ökade resurser och bättre resultat. Beräkningarna har tagit hänsyn till kommunernas olika grundförutsättningar. 

Utifrån detta scenario torde det vara angeläget att nyttja befintliga resurser på ett optimalt sätt. Det finns en rad modeller, metoder och verktyg som identifierar möjligheterna till effektivitets- och kvalitetsförbättringar. 

Jag vill särskilt lyfta fram SIQ:s Managementmodell, framtagen av Swedish Institute for Quality och baserad på forskning och praktisk tillämpning, https://www.siq.se.


Det är en ledningsmodell för ökad kvalitet och bättre resultat, oberoende av typ av verksamhet och huvudman. Modellen används bl a inom skola och kommunala bostadsbolag. 

– Den kan appliceras på övergripande organisatorisk nivå eller på en enskild förvaltning, enhet eller annan del av organisationen, utefter behov och förutsättningar. 

– Modellen bidrar till en systematisk helhetssyn av verksamheten. Den tar utgångspunkt i de tre hörnpelarna organisationskulturen, verksamhetsstrukturen och systematiken och hur dessa samspelar.

– Modellen ger en tydlig bild av vad och hur verksamheten kan utvecklas till ökad kvalitet och effektivitet i alla dimensioner. 

– Den syftar primärt inte till att göra besparingar utan snarare till att använda befintliga resurser på ett bättre, effektivare och, över tid, hållbart sätt. 

– Den kan utgöra ett kraftfullt verktyg för att bidra till att möta de utmaningar som offentlig sektor står inför såväl i den politiska styrningen som i tjänstemannautövandet. 

Vem säkrar att varje skattekrona ger större effekt? 

Varför inte använda sig av en etablerad och kvalitetssäkrad metod i det arbetet? 


Gunnar Lindebo,
associerad partner i Stratvise

Stratvise är samarbetspartner med Swedish Institute for Quality, SIQ.

Länk till källa: https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/ekonomisk-analys/reformer-for-starkt-konkurrenskraft-en-reformagenda-for-nasta-man_1187640.html